Forskerforbundet ved Universitetet i Agder

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår

Lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk (HTA punkt 2.3) 

Lenke til UiA sin lokale lønnspolitikk: Lønnspolitikk UiA

Statens lønns- og forhandlingssystem forutsetter at virksomheten har en lokal lønnspolitikk, som er kjent blant de ansatte. Partene lokalt skal forsøke å komme fram til en omforent lokal lønnspolitikk om hvordan lønnssystemene skal brukes, og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendige for å nå virksomhetens mål, jf. hovedtariffavtalene punkt 2.3. 

Den lokale lønnspolitikken skal gjelde både ved de årlige lokale forhandlingene, ved forhandlinger på særlig grunnlag og ved ansettelse. Den lokale lønnspolitikken skal utformes slik at likelønn, kompetanse, ansvar, midlertidig ansatte og ansatte i permisjon ivaretas. 

De lokale partene må finne løsninger som passer den enkelte virksomhet. I den lokale lønnspolitikken skal partene nedfelle det man er enige om. Uenighet kan ikke tvisteløses. Blir man ikke enige om alt, kan en mulig løsning være å ta inn det man er blitt enige om. Hver av partene vil likevel kunne ha sine egne prioriteringer og mål for lokale forhandlinger mv. Det er viktig at arbeidsgiver tenker helhetlig for virksomheten og har en enhetlig holdning til bruk av lønn som virkemiddel, selv om det er to hovedtariffavtaler. Det betyr bl.a. at det lokalt må være en samlet lønnspolitikk for hele virksomheten og gjelde for alle ansatte uavhengig av organisasjonstilknytning eller ikke. 

Selv om det finnes en felles lokal lønnspolitikk på virksomhetsnivå, er det ikke noe i veien for at partene på driftsenhetsnivå foretar tilpasninger, dersom det er nødvendig for å ivareta behov på driftsenhetsnivået. Det skal utarbeides nødvendige oversikter og sammenstillinger over lønn på alle nivå, fordelt på kvinner og menn, og klarlegge eventuelle forskjeller, jf. HTA punkt 2.3. I begge hovedtariffavtalene kan arbeidstitler brukes, selv om dette ikke eksplisitt er uttalt i avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat. Om arbeidstitler skal benyttes i virksomheten, Bør fastsettes i den lokale lønnspolitikken. 

KMD vil understreke at prinsippet om likelønn mellom kjønnene står ved lag. I staten gjelder det også et forvaltningsrettslig likebehandlingsprinsipp. Likebehandlingsprinsippet innebærer bl.a. at arbeidsgiver ikke kan vektlegge tilknytning til en organisasjon eller at man er uorganisert, ved fastsettelse av lønn. Arbeidsgiver må være særlig oppmerksom på dette med to uliklydende hovedtariffavtaler. 

  Aktivitetskalender

Det er for tiden ingen oppføringer.

Nyttige lenker: