Forskerforbundet ved Universitetet i Agder

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkårNyheter


Tilbake til oversikten

27.08.2020

Uttalelse fra Forskerforbundet angående rapporten «Bedre tjenester»

Forskerforbundet ved UiA har gått grundig gjennom rapporten «Bedre tjenester» (ORG19ADM Delprosjekt 1), og har på bakgrunn av innspill fra våre medlemmer funnet det nødvendig å avgi en uttalelse.

Forskerforbundet verdsetter alle tiltak for å identifisere områder hvor det er potensial for forbedring av de administrative tjenestene. Slike tiltak må utgjøre reelle forbedringer, men det må legges til rette for konstruktive prosesser der den enkelte ansatte blir ivaretatt.

Forskerforbundet mener at det er grunn til å stille spørsmål ved om rapporten ivaretar hensynet til den enkelte ansatte på en god måte. Vi er også i tvil om rapporten gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med organisering av tjenestene.

Forskerforbundet vil særlig fremheve følgende momenter:

1) Rapporten er ikke et uttrykk for Forskerforbundets syn. Selv om organisasjonene har en plass i ei slik gruppe, vil man ikke alltid få gjennomslag for eget syn. Selv om vi har hatt et medlem i gruppa, betyr ikke dette at Forskerforbundet stiller seg bak konklusjonene i arbeidsgruppas rapport.

2) På bakgrunn av tilbakemeldinger fra flere medlemmer, og etter å ha rådført oss med Personvernombudet, vil Forskerforbundet overveie å sende saken til Datatilsynet for å få en uavhengig vurdering av hvorvidt hensynet til personvernet er godt nok ivaretatt.

3) Forskerforbundet er ikke overrasket over at medlemmer som jobber i avdelinger som har fått negativ omtale, reagerer på rapporten. Ved at arbeidsgiver velger å tilgjengeliggjøre rapporten for alle ansatte, skapes det et inntrykk av at arbeidsgiver stiller seg bak innholdet. I rapporten etterlyses det blant annet tjenester som i dag ikke leveres av administrasjonen, men som er ønsker fremmet av respondenter i undersøkelsen. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å utvikle, organisere og finansiere tjenestene ved UiA. Ingen ansatte som leverer tjenester skal utsettes for kritikk som følge av arbeidsgivers prioriteringer.Tilbake til oversikten


.